พนักงานบัญชี

บริษัท อันทาเรซ แอดมินิสเตรชั่น

เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทำบัญชีและงานบริการสำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติในประเทศไทย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สำหรับการทำบัญชีบริษัท
 • สามารถปิดบัญชีงบการเงินรายเดือนและปิดบัญชีงบการเงินประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารและอธิบายและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีสไตล์การทำงานที่เป็นระเบียบและแม่นยำ
 • มีทัศนคติในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มี CPD license

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร รายรับ – รายจ่าย ของบริษัทให้ถูกต้อง
 • ควบคุมการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน และงบการเงินประจำปี
 • ทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร, เงินสด, รายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ
 • ดูแลการยื่นภาษีทุกประเภท
 • คำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ฐานเงินเดือนที่สูง
 • โบนัสตามผลการดำเนินงานของบริษัท
 • สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากผลการปฏิบัติงาน, วันหยุด, วันครบรอบอายุงาน และวันเกิด
 • ประกันสุขภาพเอกชน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประหยัดเวลาเนื่องจากที่ตั้งสำนักงานสะดวกใกล้ BTS
 • บรรยากาศทีมที่เป็นมิตร

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

2019-08-06T08:03:10+00:00
error: Content copy is protected!